Konkurs za dodjelu specijalizacija za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor

Obavještenje:

Na osnovu čl. 102, 104 i 105 Zakona  o zdravstvenoj zaštiti (Sl. list CG 3/2016, 2/2017), Saglasnosti Ministarstva zdravlja broj:133-10/2017-56 od 31.08.2017.godine i čl 19 Statuta JZU Doma zdravlja Kotor, JZU Dom zdravlja Kotor raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

Za dodjelu specijalizacija zdravstvenim radnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor i to:

  • jedna (1) specijalizacija iz oblasti porodične medicine
  • jedna (1) specijalizacija iz oblasti interne medicne

1. Za konkurs, zdravstveni radnici moraju ispunjavati sljedeće uslove:
– da imaju završen medicinski fakultet
– da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi
– da imaju položen stručni ispit
– da imaju uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

2. Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).
Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće dokaze:
– ovjerenu kopiju diplome i rješenja o nostrifikaciji diplome
– ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom državnom ispitu
– dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom
– dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija
– dokaz o dužini studiranja
– dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski). Dokaz o poznavanju stranog jezika je uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove.
– potvrda o radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
–  pored navedenih dokaza, za kandidate koji se prijavljuju za specijalizaciju iz oblasti porodične medicine  vrednuju se  sljedeći dokazi iz čl. 5 Pravilnika:
a) dokaz o završenom četvoromjesečnom postdiplomskom intenzivnom kursu za izabrane doktore u Crnoj Gori,
b) dokaz o završenom specijalizovanom postdipolomskom kursu za edukatore/mentore/predavače,
c) dokaz o završenoj specijalizaciji.

3. Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija, dužina studiranja, poznavanje stranog jezika i rezultat usmenog intervjua.
4. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata po konkursu izvršiće se u roku od 30 dana od dana isteka konkursa. Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:
JZU Dom zdravlja Kotor
Dobrota bb,
85330 Kotor
Kontakt telefon: 032 /334-540

Kotor, 07.09.2017. god.
Broj: 01-1939/1

DIREKTOR
dr Igor Kumburović