Konkurs za dodjelu specijalizacije iz oblasti porodične medicine za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor

Na osnovu čl. 104 stav 3 Zakona  o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. list CG 3/2016, 2/2017 ), Saglasnosti Ministarstva zdravlja broj:133-10/2017-56 od 31.08.2017.godine i čl 19 Statuta JZU Doma zdravlja Kotor, JZU Dom zdravlja Kotor raspisuje:

K  O  N  K  U  R  S

Za dodjelu specijalizacije zdravstvenim radnicima za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor i to:

 • jedna (1) specijalizacija iz oblasti porodične medicine
 1.  Za konkurs, zdravstveni radnici moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 • da imaju završen medicinski fakultet
 • da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi
 • da imaju položen stručni ispit
 • da imaju uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 1. Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).

Pored dokaza iz tačke 1. kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće dokaze:

 • o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom
 • o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija
 • o dužini studiranja
 • o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski). Dokaz o poznavanju stranog jezika je uvjerenje nadležne visokoškolske ustanove.
 • pored navedenih dokaza, kandidati za specijalizaciju iz oblasti porodične medicine  moraju dostaviti sljedeće dokaze iz čl. 5 Pravilnika:

a) dokaz o završenom četvoromjesečnom postdiplomskom intenzivnom kursu za izabrane doktore u Crnoj Gori,
b) dokaz o završenom specijalizovanom postdiplomskom kursu za edukatore/mentore/predavače,
c) dokaz o završenoj specijalizaciji.

 1. Kriterijumi za odobravanje specijalizacije su: uspjeh na studijama izražen prosječnom ocjenom, uspjeh iz predmeta iz oblasti za koju se odobrava specijalizacija, dužina studiranja, poznavanje stranog jezika i rezultat usmenog intervjua.
 2. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata po konkursu izvršiće se u roku od 30 dana od dana isteka konkursa. Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:

JZU Dom zdravlja Kotor
Dobrota bb,
85330 Kotor
Kontakt telefon: 032 /334-540

 

Kotor, 02.11.2017. god.

Broj: 01-2394/1

DIREKTOR

dr Igor Kumburović