K O N K U R S Za dodjelu specijalizacije za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor iz oblasti oftalmologije

Na osnovu čl. 102 i 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Sl. list CG 3/16, 39/16, 2/17, 44/18,
24/19, 82/20, 8/21 ), čl. 3, 5, i 6 Pravilnika o kriterijumima i postupku za odobravanje
specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema
zdravstvenoj ustanovi (Sl. List CG 22/16), Saglasnosti Ministarstva zdravlja broj:7-112-23-
3712/43 od 8.12.2023.godine i čl 19 Statuta JZU Doma zdravlja Kotor, JZU Dom zdravlja
Kotor raspisuje:

K O N K U R S

Za dodjelu specijalizacije za potrebe JZU Dom zdravlja Kotor i to:
 jedna (1) specijalizacija iz oblasti oftalmologije

 1. Za konkurs, zdravstveni radnici moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 • završen Medicinski fakultet (VII-1 nivo kvalifikacije)
 • položen stručni ispit
 • najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita
 • opšta zdravstvenoj sposobnost
 1. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs prilože sljedeće dokaze:
 • prijavu na Javni konkurs
 • dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu
  na stranom fakultetu, VII-1 nivo kvalifikacije (ovjerena kopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija)
 • dokaz o dužini radnog odnosa (minimum jedna godina)
 • licenca za rad (ovjerena kopija)
 • uvjerernje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom
 • dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija
 • dokaz o dužini studiranja
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu
  se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove.
 • dokaz o crnogorskom državljanstvu (ovjerena kopija biometrijske lične karte ili uvjerenje)
  -kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom (roditeljsko
  odsustvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane
  nadležne ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće odizumati, uz obavezno podnošenje
  odgovarajućeg dokaza (Rješenje fakulteta/ Ministarstva zdravlja ili upisano vrijeme mirovanja
  studija u indeksu)
 1. Izbor kandidata po konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i
  postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je
  odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi ( Sl. list CG 22/2016).

Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.
Odluka o izboru kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove i dostaviće se
svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od sedam dana od dana
donošenja odluke.

Kandidati koji su se prijavili za dodjelu specijalizacije, a koji nisu izabrani mogu izvršiti uvid
u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija u roku od 15 dana od
dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije.
Odluku o odobravanju specijalizacije saglasno citiranom Zakonu i Pravilniku donosi direktor
u roku od sedam (7) dana od dana prijema rang liste kandidata.
Prijave sa dokazima, u zatvorenoj koverti, sa naznakom – prijava na konkurs za
specijalizaciju – dostavljaju se na arhivu ustanove ili putem pošte na adresu:
JZU Dom zdravlja Kotor
Jadranska 61
85330 Kotor
Kontakt telefon: 032 /334-540
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Podijeli: