Javne nabavke male vrijednosti

2023.

Odluka o poništenju partije 6 - ostali potrošni materijal (1)

Obavještenje o ishodu postupka - testovi za CZMZ

Obavještenje o ishodu za epoksidni pod Obavještenje o ishodu za mikrobiološke kulture

OBRAZAC 1 - td za vozila (1)

OBRAZAC 1 Potrošni materijal za testiranje na Corona virus 03-23 (1)

OBRAZAC 1 Tenderska dokumentacija za Risan (2)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za namještaj

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-auto (1)

Odluka o izboru za pariju 1 - građevinski radovi (1)

Odluka o izboru za partiju 1 - set za uzimanje briseva O

Odluka o izboru za partiju 2 - kit za detekciju

Odluka o izboru za partiju 3 - kit za izolaciju

Odluka o izboru za partiju 5 - laboratorijska plastika

Odluka o poništenju partije 6 - ostali potrošni materijal (1)

Pregled_postupka_45389

Pregled_postupka_47820
2021.

JN 2.Zahtjev za dostavljanje ponuda za osiguranje po partijama

Obavjestenje tel.centrala

Obavještenje ishodu za gorivo

Obavještenje o ishodu postupka higijena

Obavještenje o ishodu postupka-telefonska centrala

obavještenje o ishodu za nastavke za pipete

Obavještenje o ishodu za osiguranje

OBRAZAC 1 TD za ciscenje (1)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude kit za detekciju Farmont

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za laboratorijsku plastiku

Odluka o izboru za čišćenje

Odluka o izvoru - lož ulje

pregled postupka TD lož ulje

Zahtjev za dost.ponuda jednost.nabav. 7

Zahtjev za dost.ponuda JN 8-gorivo

Zahtjev za dostavljanje ponuda-telefonska centrala

Zahtjev za JN5 - sredstva za higijenu

2017.