Javni poziv za davanje u zakup prostora i opreme prikupljanjem ponuda

Na osnovu čl.39 i 40 Zakona o državnoj imovini ( Sl. List CG 21/2009 i 40/2011), čl.30, 31 i 35 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl. List CG 44/2010), Odluke  direktora JZU Doma zdravlja Kotor broj:01-1617/1 od 30.09.2020. godine i  Zaključka Vlade Crne gore broj:07-5088 od 27.11.2020. godine donosim sljedeću:

                                              O   D   L   U   K   U

   o  objavljivanju Javnog poziva za davanje u zakup prostora i opreme prikupljanjem ponuda ( Tender)

                                                                                                I

Predmet zakupa

            IZDAJE SE POD ZAKUP, prostor i oprema putem javnog nadmetanja (aukcije) za 1 (jednu) stomatološke ambulante u zgradi Doma zdravlja u Dobroti, Jadranska 61, evidentiranih u LN 272 KO Dobrota 1, kat. parc. br.2009, sa minimalnom cijenom od – 254,10€  (što iznosi 16,94 € po m2) po ambulanti i to:

  1. Stomatološka ambulanta, popisno mjesto br. 209021 (površine 15m2) u viđenom stanju, sa pravom korišćenja: zajedničkog hola sa čekaonicom, mokrim čvorovima, zajedničkom prostorijom za osoblje (površine 20m2), kompresorom i zubnim rentgenom u viđenom stanju u zgradi Doma zdravlja u Dobroti, Jadranska 61, minimalna cijena – 254,10 € .

II

Pravo učešća:

            Pravo učešća na javni poziv imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju zakonom predviđene uslove za obavljanje stomatološke djelatnosti, i to:

  • stomatološke ordinacije registrovane za obavljanje stomatološke djelatnosti,
  • doktori stomatolozi sa položenim državnim ispitom i licencom za rad.

Popisni broj svake pojedinačne ordinacije i spisak opreme nalazi se u tenderskoj dokumentaciji.

            Prijave se mogu podnijeti samo za jednu stomatološku ambulantu navodeći u prijavi popisni broj ambulante iz javnog poziva.

            Prijava treba da sadrži dokaze i dokumentaciju iz koje se može utvrditi da učesnici ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom.

            Pravna lica uz prijavu dostavljaju: naziv, sjedište i potvrdu o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata.

            Fizička lica uz prijavu dostavljaju: ime i prezime, adresa stanovanja, ovjerenu kopiju lične karte, dokumenta o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, položenom državnom ispitu i licenca za rad. Sva dokumenta moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

            Pravna i fizička lica treba da dostave dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zakupa, utroška električne energije, vode i komunalija ukoliko je ranije koristio ili koristi prostor po osnovu ugovora o zakupu.

            Prostor se izdaje na period od 2 godine i 8 mjeseci.

            Zakupac je dužan snositi stvarne troškove: struje, vode i komunalija, održavanja prostora, mašina i opreme i solidarno sa ostalim zakupcima troškove ispitivanja i pribavljanja saglasnosti i dozvole za rad zubnog RTG aparata, što ne ulazi u cijenu zakupa i precizira se ugovorom o zakupu.

            Tenderska dokumentacija se preuzima na arhivi JZU Doma zdravlja Kotor, radnim danima, u vremenu od 8 do 13h.

            Učesnici postupka su dužni da kao garanciju učešća dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 254,10€ na žiro račun JZU Dom zdravlja Kotor broj: 520-237700-22 HIPOTEKARNA  BANKA  AD ili dostaviti garanciju banke bez prigovora naplativu na prvi poziv.

            Ponude se dostavljaju na adresu Doma zdravlja Kotor, Jadranska 61, 85331 Kotor, putem pošte ili na arhivu ustanove u zapečaćenoj koverti sa naznakom: Ponuda za javni poziv za zakup. Ne otvaraj prije sjednice javnog otvaranja ponuda.

            Rok za podnošenje prijava, u trajanju od 7 dana, teče od dana objavljivanja javnog poziva i najkasnije do 12 časova na dan za kada je zakazano javno nadmetanje otvaranje. Ponude se predaju radnim danima od 08 do 13 časova, zaključno sa danom 30.5.2023. godine u 12 časova.

            Ponude koje budu dostavljene nakon navedenog roka, nisu zapečaćene ili su nepotpune neće se razmatrati.

            Javno otvaranje ponuda će se održati dana 30.5.2023. godine u 12 časova u pravnoj službi Doma zdravlja.

            Tenderska komisija rangira ponude za koje ocijeni da su ispravne i finansijski ukupno prihvatljive i utvrđuje rang listu u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

            Učesnici tendera imaju pravo prigovora na odluku tenderske komisije u roku od 5 dana od dana dostavljanja konačne odluke o dodjeli ugovora o zakupu.

            Informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti na telefon broj 032 334 540.

            Ugovor o zakupu zaključuje se u roku od 5 dana od dana sprovođenja javnog nadmetanja. Odluka Komisije o sprovedenom postupku javnog nadmetanja je konačna.

                                                            III

            Javni poziv objaviće se u dnevnom listu “POBJEDA” i na internet stranici Doma zdravlja.

                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                 dr sci. med. Igor Kumburović

Podijeli: